RSS

หุ้นปันผล: ขุมทรัพย์ของการลงทุน (งานวิจัย)

19 ก.ย.

บทสรุปผู้บริหาร  

ตลาดทุนเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลือนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทําหน้าทีเสมือน
สะพานเชือมระหว่ างผู้มีเงินทุนส่วนเกินกั บภาคธุรกิจทีต้องการเงินทุนเพือการดําเนินกิจการ ในขณะที
จํานวนนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหุ้นไทย) ยังมี
ค่อนข้างน้อยมาก เพียงร้อยละ 1.92 ของประชากรในประเทศเท่านั้น โดยผู้มีเงินออมส่วนใหญ่นิยมฝากเงิน
ในธนาคารและลงทุนในตลาดตราสารหนี้ทีมีผลตอบแทนค่อนข้างตําและตํากว่ าอัตราเงินเฟ้ อ ส่งผลให้
อํานาจซื้อในอนาคต (power of purchase) ของผู้มีเงินออมลดลง ขณะเดียวกั นเมือพิจารณาการลงทุนใน
ตลาดหุ้นไทย พบว่ า บริษัทจดทะเบียนไทยมีศักยภาพสูงในการปรับตัวต่อการเปลียนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมทางธุรกิจ สังเกตได้จากกําไรสุทธิรวมของบริษัทจดทะเบียนในปี 2554 ทีมีมูลค่าสูงถึง 597,574.19
ล้านบาท ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกยังอยู่ ในสถาวะซบเซาและเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กำไรสุทธิรวมของบริษัทจดทะเบียนไทยในปี 2554 ยังมีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเริมดําเนินการซื้อขายในปี 2518

อ่านต่อครับ

http://www.set.or.th/setresearch/files/cmresearch/201201_CMRI_Research_Paper_dividend.pdf

Advertisements
 
 

ป้ายกำกับ: ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: