RSS

Tag Archives: การจัดการลุ่มน้ำ

การจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการ : ความรู้ที่ยังสับสน ข้อวิพากษ์ กับคำถามการวิจัย

เอกสารฉบับนี้ ทำหน้าที่ทบทวนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ หรือที่ในภาษาฝรั่ง ใช้กันโดยทั่วไปว่า Integrated Water Resource Management – IWRM เนื้อหาของบทความ จะครอบคลุมในประเด็นแนวคิด (concept) และข้อถกเถียง, องค์ประกอบหลักของของแนวคิด, แนวทางปฏิบัติ (approaches) บทเรียนและประสบการณ์ในการจัดการตามแนวทาง IWRM และ ประเด็นช่องว่างความรู้ที่ต้องการการศึกษาวิจัยและปฏิบัติการเพิ่มเติม

ประเด็นหลักของการโต้แย้ง แนวคิดและแนวทางของการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ หรือ IWRM ก็คือ ความเดียงสาของแนวคิดที่มองข้าม ความสำคัญอันเป็นแก่นแกนของสังคมในแต่ละแห่ง โดยเฉพาะกับสิ่งที่เรียกว่า “สถาบันและการเมือง” ซึ่งมีความสลับซับซ้อนและแตกต่างกันไปตามแต่ละสังคม และ มิพักต้องเอ่ยถึง ความกำกวม และลื่นไหลของความหมายของคำว่า “บูรณาการ” ที่เอาเข้าจริง ก็ยังไม่แน่ชัดว่า จะบูรณาการอะไรกับอะไร เพราะมีประเด็นที่มีการรวบรวมไว้ว่าจะต้องบูรณาการถึง 35 คู่ประเด็น และที่สำคัญความรู้ที่ว่าจะบูรณาการอย่างไรนั้น ก็ยังมีคำถามอยู่มากมาย (หรือยังไม่รู้นั่นเอง)

ประเด็นข้างต้น ทำให้หลายสำนักฟันธงตรงกันว่า แท้จริงแล้ว “การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ” หรือ IWRM นั้น หาได้พัฒนาขึ้นมาจากข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ใดๆ ไม่ หากแต่เป็นไสยศาสตร์ เป็นการเมืองของทั้งกลุ่มอำนาจเก่าและกลุ่มอำนาจใหม่ ที่พยายามจะแย่งชิงอำนาจการนำ ผ่านปฏิบัติการทางสังคมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การจัดประชุมนานาชาติ การให้ทุนขององค์กรการเงินระหว่างประเทศ การศึกษาวิจัย เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อที่จะเข้าควบคุมการจัดการทรัพยากรน้ำให้ทันกับยุคสมัยของสังคม เฉกเช่น “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นโวหารอันโด่งดังของยุคสมัยที่ผ่านมา นั่นเอง

สนใจต่อก็ download file ไปครับ 24 หน้า A4 (400KB)การจัดการลุ่มน้ำ_ปรับปรุง

 
3 ความเห็น

Posted by บน มีนาคม 1, 2010 in บทความ

 

ป้ายกำกับ: , , ,