RSS

Tag Archives: ย่านเก่าเมืองเก่า

ฟื้นเมืองเก่า..ให้มีชีวิต หนังสือจากบางกอกฟอรั่ม

ลอง d/l ไปอ่านกันนะครับ

เป็นการเก็บประเด็นข้อมูลและความรู้จากการ trip ที่จัดให้กับ นักวิชาการจากญี่ปุ่นและแกนนำที่ทำงานเมืองเก่าบ้านเก่าในประเทศไทย โดยเนื้อหาหนงสือจะเริ่มเก็บความตั้งแต่ สัมมนาเปิด trip ที่ ม.ธรรมศาสตร์

จากนั้นก็เดินทางไปเยี่ยมเยี่ยนชุมชนเมืองเก่า โดยเริ่มจาก แพร่งนรา น่าน แพร่ และเชียงใหม่

และไปปิด trip ด้วยการสัมมนา ที่ ม.เชียงใหม่ อีก 1 รอบ

 

 

 

 

Town revitalization book _ pdf_press  file ขนาด 18.5 MB

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มิถุนายน 11, 2012 in หนังสือ

 

ป้ายกำกับ: , , ,

เชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนดและรายการประกอบผัง ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนดและรายการประกอบผัง ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2555

กรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีการปิดประกาศแสดงรายการที่เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม ดังต่อไปนี้

http://www.bangkokplan.org/website

อันนี้ แผนผัง

http://www.bangkokplan.org/website/images/stories/bkkplan_02.pdf

 

 
 

ป้ายกำกับ: ,

จดหมายเปิดผนึก……..ความเห็นของภาคประชาสังคมกรณีโครงการก่อสร้างอาคารสูง วัดยานนาวา

เรื่อง      ความเห็นของภาคประชาสังคมกรณีโครงการก่อสร้างอาคารสูง วัดยานนาวา

เรียน     เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประธานคณะกรรมการผู้ชำนาญการ

ด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายผู้มีชื่อดังต่อไปนี้ ได้แก่ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป   คณะอนุกรรมาธิการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกวัฒนธรรม วุฒิสภา สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย  สมาคมอิโคโมสไทย  สมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม กรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์  บางกอกฟอรั่มและเครือข่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าทั่วประเทศ  ตลอดจนนักวิชาการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลอันเป็นที่ยุติว่า บัดนี้ได้มีบุคคลได้มาซึ่งสิทธิในการเข้าทำประโยชน์บนที่ดินของวัดยานนาวา พระอารามหลวง ด้านติดสะพานตากสิน (สะพานสาทร) บริเวณซึ่งเดิมเป็นชุมชนที่เรียกตนเองว่าชุมชนหวั่งหลี อันนับเป็นชุมชนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เพื่อจัดทำโครงการหรือกิจการในเชิงพาณิชย์ คือ การก่อสร้างที่พักแรมประเภท Residence หรือนัยหนึ่งคือธุรกิจประเภทโรงแรมที่มีขนาดเกินกว่า ๘๐ ห้อง จำนวน ๒ อาคาร ความสูง ๓๔ชั้น และ ๒๖ ชั้น

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอเสนอข้อมูลและความเห็นต่อกรณีดังกล่าว  ดังต่อไปนี้

๑.การลดคุณค่าอย่างมีนัยสำคัญของโบราณสถานที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมรวมทั้งคุณค่าทางประวัติศาสตร์

การดำเนินโครงการหรือกิจการดังกล่าว จะมีผลให้ตัวอาคารทั้งสองตั้งประชิดและลดคุณค่าอย่างมีนัยสำคัญของโบราณสถานที่ตั้งอยู่ ณ วัดยานนาวาฯ   ทั้งส่วนที่เป็นโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยกรมศิลปากรแล้ว อันได้แก่ พระอุโบสถ   พระสำเภาเจดีย์  เก๋งจีน และพระแท่นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  และส่วนที่เป็นโบราณสถานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้แก่ อาณาบริเวณวัดยานนาวาฯ

มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าวัดนี้ได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี กรณีจึงถือได้ว่าวัดยานนาวาฯ และโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วมีคุณค่าสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ นอกเหนือจากคุณค่าทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม (รวมบริเวณของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗) อันควรได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติสืบไป

๒. การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์

คุณค่าดังกล่าวจะดำรงอยู่มิได้ถ้าปราศจากภูมิทัศน์ที่ดี อันหมายถึงการเข้าถึงคุณค่าด้วยการมองเห็น ทั้งภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์และภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม การแปลงจิตวิญญาณสู่รูปลักษณ์ทางกายภาพของชนชาติใดๆ ย่อมแสดงให้เห็นถึงความลุ่มลึกทางจิตวิญญาณและปัญญาญาณของชนชาตินั้นๆ ที่จะดำรงอัตลักษณ์ (Identity) ผ่านการทัศนาด้วยการเห็นทางกายภาพ

๓. ความสำคัญตามกฎหมายและผู้มีหน้าที่ตามกฎหมาย

ความสำคัญเช่นว่านี้ แม้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังได้ให้ความสำคัญของคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม หากมีขึ้นในเขตพื้นที่ใดให้เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้   ความสำคัญความสำคัญเช่นว่านี้ทางราชการจึงได้จัดตั้งกองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีหน้าที่ปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม คืออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมบัญญัติของโลก ฉบับลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ประเทศไทยในฐานะภาคีในอนุสัญญานี้มีหน้าที่ให้ความคุ้มครอง สงวน ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งทางสถาปัตยกรรมปรากฏในภูมิทัศน์ว่ามีคุณค่าอย่างเด่นชัดในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ หรือวิทยาการ

๔.ประเด็นข้อกฎหมายที่จะต้องพิจารณาประกอบ

โดยที่การดำเนินโครงการ หรือกิจการนี้อาจมีผลกระทบต่อกฎหมายหลายฉบับดังนี้ คือ

(๑) พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๓๒ กำหนดห้ามผู้ใดทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งโบราณสถาน

(๒) พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งกำหนดให้จัดมีที่ดิน ๓ ประเภท     คือ   ที่ธรณีสงฆ์

ที่กัลปานา และที่วัด ซึ่งวัดจะต้องดำเนินการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้ง ๓ ประเภท เพื่อการศาสนาอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทุกคนมิใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ

๕.การรับรองสิทธิและหน้าที่พลเมืองโดยรัฐธรรมนูญ

บัดนี้โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔สิงหาคม ๒๕๕๐ ได้บัญญัติรับรองสิทธิของประชาชนไว้ดังนี้

(๑) บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผล หรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน (ม.๕๘)

(๒) บุคคลที่รวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมมีสิทธิอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม (ม.๖๖)

(๓) บุคคลมีหน้าที่พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ (ม.๗๓)

ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความกังวลว่าเนื่องจากขณะนี้โครงการหรือกิจการดังกล่าวได้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างต่อกรุงเทพมหานครแล้ว และอยู่ระหว่างการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อ สผ.เพื่อพิจารณาและขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการต่อไป ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการแล้ว จะสามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ ซึ่งจะทำให้คุณค่าสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของชาติถูกละเมิดในที่สุด ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มรดกวัฒนธรรมของชาติต้องลดคุณค่าและเสื่อมคุณค่าลงไปกว่านี้ และจากเหตุผลที่เครือข่ายด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมได้เรียนมาแล้วข้างต้น จึงขอให้ท่านโปรดนำข้อมูลความเห็นตามที่เสนอมานี้ประกอบการพิจารณาเพื่อให้เป็นคุณูปการในการคุ้มครองมิให้ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมที่สำคัญของชาติถูกทำลายหรือทำให้เสื่อมค่าลงไป  

นอกจากเหตุผลข้างต้นแล้วในประการที่สำคัญผลการก่อสร้างอาคารประเภทโรงแรมในวัดยานนาวาฯ ถือได้ว่าไม่สมควรต่อการพระศาสนาเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากทำได้แล้วจะมีผลให้เป็นตัวอย่างของการใช้ที่ดินของวัดไปในทำนองเดียวกันได้ต่อๆ ไป ความเสื่อมศรัทธาต่อพระศาสนาจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะขัดต่อหน้าที่ของชนชาวไทย ซึ่งจะต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งพระศาสนา

อนึ่งในฐานะพลเมืองขอเรียกร้องให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการพระศาสนาอำนวยการให้วัดต่างๆ สามารถใช้สถานที่อันเป็นพื้นที่ส่วนกลางเพื่อรองรับคนจำนวนมากเพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆทางศาสนาโดยมีที่พักค้างและอนุญาตการปักกลด หรือตั้งเต็นท์ของนักบวช และผู้มาปฏิบัติธรรมหรือร่วมกิจกรรมทางศาสนาในพื้นที่ อาทิ กรณีพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล เช่น พุทธมณฑล ศาลายา เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อมิให้เป็นภาระแก่ผู้ใดผู้หนึ่งในการจัดการหารายได้เพื่อจัดหาพื้นที่ และหรืออาคาร สถานที่และสาธารณูปการตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งแม้จะมีเจตนาเพื่อการประกอบกิจกรรมทางศาสนา แต่ผลที่ได้กลายเป็นการทำลายคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และที่จับต้องไม่ได้ซึ่งจะนำไปสู่การสิ้นศรัทธาในที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประกอบการอันจะเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมและการพระศาสนาด้วยการนำความเห็นของข้าพเจ้าทั้งหลายมาประกอบการพิจารณาต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ในฐานะผู้แทนเครือข่ายด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมตลอดจนประชาชนทั่วไป

 

ป้ายกำกับ: , , ,

ภาพบรรยากาศ อาคารโรงพิมพ์คุรุสภา

DSC02808

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC02812

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC02806

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC02814

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ตุลาคม 19, 2009 in Uncategorized

 

ป้ายกำกับ: , ,

งานเสวนา “วันวาน วันนี้ วันพรุ่งนี้ ของอาคารโรงพิมพ์คุรุสภา”

อาคารโรงพิมพ์คุรุสภา หรือ โรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช สร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๖๘ เป็นอาคารแบบบาวเฮาส์ หรือ International Style ทรงตัว L ที่เป็นฝีมือคนไทยหลังแรกๆ ของโลก เป็นสถานที่ฝึกสอนช่างพิมพ์แห่งแรกในประเทศไทย เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของการศึกษาในประเทศไทย เพราะตำรา หนังสือเรียน และหนังสือวรรณคดีสำคัญของชาติ ไม่ว่าจะเป็น พระอภัยมณี ขุนช้างขุนแผน อิเหนา รามเกียรติ์ ฯลฯ ล้วนเคยผ่านการพิมพ์จากโรงพิมพ์คุรุสภาแห่งนี้

เมื่อกระทรวงศึกษาธิการหมดสัญญาเช่าพื้นที่กับกรมธนารักษ์ และได้ย้ายโรงพิมพ์ไปอยู่ที่โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว อาคารโรงพิมพ์คุรุสภาแห่งนี้จึงถูกทิ้งร้างในปี พ.ศ.๒๕๓๘ กรมธนารักษ์จึงมีแผนรื้ออาคาร ทว่าชาวชุมชนบางลำพูได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พื้นที่แห่งนี้ จึงร่วมกันต่อสู้เพื่อคัดค้านการรื้ออาคาร ประกอบกับการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนทั้งกลไกเด็กเยาวชน และกลไกชุมชนให้มีความเข็มแข็ง มีจิตสำนึกในการรักษ์และหวงแหนชุมชน จนกระทั่งเกิดการรวมตัวเป็นประชาคมบางลำพู และสามารถผลักดันจนสามารถขึ้นทะเบียนอาคารโรงพิมพ์คุรุสภาแห่งนี้เป็นโบราณสถาน จากกรมศิลปากร ในปี พ.ศ.๒๕๔๔

ปัจจุบัน ประชาคมบางลำพูได้ผลักดันให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์อาคารแห่งประวัติศาสตร์แห่งนี้ กรมธนารักษ์จึงได้ยุติโครงการรื้ออาคารเป็นที่เรียบร้อย และหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมได้เล็งเห็นความสำคัญของการปรับปรุงอาคารดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม เช่น การพัฒนาเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพระสุเมรุ ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่อาคาร และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่อีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ ประชาคมบางลำพูจึงได้ร่วมกับเครือข่ายชุมชนเมืองเก่า เขตพระนคร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฟื้นฟูเมืองเก่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาเพื่อกระตุ้นให้ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชน เยาวชน ที่อยู่ในบางลำพูเข้ามามีส่วนร่วมในการวางทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างเห็นคุณค่าในฐ่านะที่โรงพิมพ์คุรุสภา ถือเป็นมรดกวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ

วัน เวลา สถานที่จัดเสวนา

อาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๕.๓๐ -๑๘ .๐๐ น.
ณ สวนสาธารณะสันติชัยปราการ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ผู้ร่วมเสวนา

๑. อาจารย์กมล สุวุฒิโฑ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๒. คุณเสือชนะ สุดเจริญ ผู้อำนวยการเขตพระนคร
๓. คุณครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
๔. อาจารย์จุฬา สุดบรรทัด นายกสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม
๕. คุณอรศรี ศิลปี ประธานประชาคมบางลำพู
๖. คุณปานทิพย์ ลิกขะไชย ชมรมเกสรลำพู
ดำเนินรายการโดย อาจารย์วีรบูรณ์ วิสารทสกุล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ คุณปานทิพย์ ลิกขะไชย โทร. ๐๘๙-๖๖๖-๔๙๗๐

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ตุลาคม 15, 2009 in Uncategorized

 

ป้ายกำกับ: , ,